Restaurant Moment befinder sig i en bygning der er opført med henblik på at teste og demonstrere tre nye bæredygtige teknologier der kan give anledning til betydeligt mindre forurening og til genuin genanvendelse i byggeindustrien og boligsektoren generelt. Det vil i øjenhøjde demonstrere cradle-to-cradleprincippet og gøre bæredygtighed enkel, direkte og nærværende for den enkelte, og samtidig tjene til inspiration nationalt som internationalt i forhold til at udleve tanken om et mere bæredygtigt liv uden at gå på kompromis med det, som moderne mennesker opfatter som "det gode liv".

 

 

Huset er opført i bærende halmelementer, der fuldt ud kan erstatte betonelementer. Elementvæggene vil for dette projekts bygning være 3,20 - 4,80 m lange og 2,50 m høje. De bliver produceret som færdige vægge med døre, vinduer og installationer i færdig lerpuds indvendigt og kalkpuds udvendigt. Byggeri med halm er allerede anerkendt som meget bæredygtigt, men fraværet af teknologi til at fremstille færdige halmelementer gør, at materialet hidtil kun er tilgængeligt for selvbyggere. Elementerne består af mini-bigballer (50*80*250) sammenholdt af top- og bundrem i træ, pudset med 5 cm puds på begge sider.

Konstruktionen er diffusionsåben men tæt og vil isolationsmæssigt kunne fungere som et passivhus - uden de store miljøbelastninger, der i dag kendetegner konstruktionen af passivhuse med konventionelle midler.

Opvarmningssystemet er en videreudvikling af masseovnen - en stenovn, som har en forbrændingstemperatur på 1000°C. Efter forbrændingen ledes varmen rundt i stenmassen, hvor den akkumuleres og langsomt afgives henover et døgn. Ovnen behøver kun at brænde en halv til en hel time i døgnet og vil potentielt kunne varme husets 187 m2 op for under 10 m3 brænde om året. Det særligt innovative består i, at røgen køles helt ned, så den kondenserer. Røgen trækkes igennem en røgvasker, hvor alle støvpartikler (aske) opfanges i en slambrønd. Der er ingen skorsten på systemet, men en røgsuger, og der bliver kun udledt ren CO2 og vanddamp. Ovnen vil ikke give anledning til den partikelforurening, der normalt forbindes med brændeovne og lignende. Pga. kondenseringen vil vi i det nye system kunne opnå en effektivitet på 120-125 %, helt parallelt med de store varmekraftværker. Restmaterialet i slambrønden vil have en høj ph-værdi og vil som udgangspunkt regnes som farligt affald. Men pga opblanding med aske fra ovnen vil restmaterialet omdannes til et ufarligt ph-neutralt produkt, der kan fungere som gødning til haven eller kommes i komposten.

Rensningsanlægget er en forvandling af et ”rensningssystem” til en dyrkningszone og dermed unødvendiggøre kloakering og problemer med spildevandshåndtering. I anlægget vil spildevandet gå igennem en septiktank og opsamles i en membran fyldt med et lag, der har en porekapacitet på 85%. En del af dette lag udgøres af muslingeskaller for at afprøve disses
potentiale som rent genbrugsmateriale, dels afprøves plastikkasser produceret af Wavin. Laget er dækket med kapilarbrydende sandmuld, som tager alle lugtgener. Der går 20 cm brede lerjordsvægge ned i muslingeskallerne/kasserne, hvor planternes rødder optager næringsstoffer og vand. Drivhuset vil blive brugt til fordampning af spildevandet, hvilket kan anvendes til produktion af spiselige nytteplanter. Spildevandet oplagres om vinteren og opbruges i løbet af vækstsæsonen. Der vil ikke være spildevandsudledning, da vandet vil recirkuleres og i stedet for at være affald, vil det kunne producere ca. 500 kg. frugt/grøntsager pr. personækvivalent. Anlægget vil kunne anvendes i en almindelig husstand, i en boligblok til flere husstande,
eller, som i dette tilfælde, i en restaurant.

Haven rundt om Moment er en spiselig skovhave med hovedvægt på flerårige grøntsager. Haven er designet og etableret af Myrrhis og Permakulturhaven v. Tycho Holcomb og Karoline Aaen.

I haven står et 205 m2 drivhus, vandet og gødet af restaurantens spildevand. Drivhuskonstruktionen er tegnet og bygget af Bo Bærendsen der også har støbt Moments havemøbler og etableret søen, der er udsigt til fra restaurantens terrassen.    

Bygningens centrale teknologier er udviklet af Steen Møller med støtte fra Miljøministeriet, LAG, Syddjurs Kommune og Region Midtjylland.